Klachtenregeling

Ons verlangen is om een goede relatie op te bouwen met alle ouders en kinderen. Toch kan er zelfs in de beste relaties weleens ontevredenheid zijn. Wij hopen dat u ons daarover in voorkomend geval zult aanspreken. Mocht dat, om welke reden dan ook, niet kunnen, dan kunt u zich melden bij onze vertrouwenspersoon. Wie dat is kunt u vinden in onze informatiegids die u bij inschrijving ontvangt.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de klachtencommissie kinderopvang www.klachtkinderopvang.nl waar Hadassa staat ingeschreven.
Het klachtenreglement kunt u hier openen

GGD
Hadassa vindt kwaliteit erg belangrijk. Eén van de middelen om over onze kwaliteit te waken is het toezicht van de GGD waar alle kinderdagverblijven onder vallen.
Jaarlijks voert de GGD aangekondigde en onaangekondigde inspecties uit.
Deze inspectierapporten kunt u na publicatie hier vinden:

Kinderopvang

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=88831

BSO

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=115830

Samenwerking

Hadassa is graag uw partner in de opvoeding. Dat wil zeggen dat wij ouders zien als de professionals in het kennen van hun kind in de privésituatie, en onszelf als de professionals waar het gaat om groepsopvoeding. Samen kunnen we onze kennis inzetten tot opbouw van onze kinderen. Hadassa heeft een duidelijke missie. Wij hopen dat ouders die hun kind bij Hadassa aanmelden instemmen met onze visie en dat zij op grond hiervan een bewuste keuze voor Hadassa gemaakt hebben. Op deze wijze zal onze samenwerking optimaal zijn. Ouders met vragen over de opvoeding kunnen een afspraak maken met onze eigen pedagoge. Al onze gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet in verslagen vastgelegd.

Oudercommissie

Hadassa vindt het belangrijk om de kwaliteit van de kinderopvang samen met de ouders te bewaken. Ouders hebben medezeggenschap in het beleid en de gang van zaken. Hiervoor is de oudercommissie opgericht, de OC.

De oudercommissie bestaat uit twee delen, het eerste deel richt zich op beleidsmatige kant; samen met de directie waken ze over het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het meerjarenbeleid, veiligheid en gezondheid. De OC geeft gevraagd en ongevraagd advies kunnen dat de kinderen en de organisatie dient.

Het tweede deel, de activiteitencommissie, is gericht op het organiseren van de jaarlijkse activiteiten, diverse themadagen, feesten en uitstapjes. Bij deze activiteiten geven ouders een meer praktische invulling aan het bewaken van onze kwaliteit en het onderhouden van onderlinge relatie.

In de oudercommissie is plaats voor minimaal drie en maximaal zes ouders. Per gezin kan één ouder zitting nemen. Een ouder kan maximaal drie jaar zitting nemen en één keer herkozen worden. Als er een vacature komt zal dit via de nieuwsbrief naar alle ouders worden gecommuniceerd. Personeelsleden die zelf een kindje op ons kinderdagverblijf hebben kunnen helaas geen zitting nemen.

De oudercommissie is aangemeld bij de Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang en is lid van BOinK: Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.